1.Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę  w przestrzeganiu

   niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu

   wszystkich naszych Gości.

 

2.Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

 

 

3.Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00.

 

 

4.Kaucja za pokój pobierana jest w wysokości zadatku

 *Zadatek nie jest zwracany przy rezygnacji z rezerwacji

 

5.Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien

   zgłosić w recepcji do godziny 10,00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

 

 

6.Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

 

 

7.Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń  

   dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam

   niezwłoczną reakcję.

 

 

8.Hotel ma obowiązek zapewnić:

  * warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa

  * bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu        

  * profesjonalną i uprzejmą obsługę

  * sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń, tylko wówczas, gdy gość wyrazi na to zgodę

  * w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności,

     gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

 

 

9.Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  * udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą

  * budzenie o wyznaczonej godzinie

  * przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu

  * przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu

 

 

 

10.Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej

     stwierdzeniu.

 

 

11.Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych,  

      kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona,

      jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

 

 

12.Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu 

     należącego do gościa.

 

 

13.Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub

     zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub

     z winy odwiedzających go osób.

 

 

14.Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

 

 

15.Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres,

     za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 

 

16.Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do

     godziny 22.00.

 

 

17.W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

 

 

18.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach

     grzałek,żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia

     pokoju hotelowego.

 

 

19.Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył  

     regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie 

     gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób

     zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.

 

 

20.Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym

     będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej 

     dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

 

 

     Dyrekcja Hotelu

Pogoda w Mielnie